KOMU PRZYSŁUGUJE URLOP WYPOCZYNKOWY?

Urlop wypoczynkowy przysługuje każdemu pracownikowi zatrudnionemu w ramach stosunku pracy.

JAKI JEST WYMIAR URLOPU WYPOCZYNKOWEGO?

Wymiar urlopu wypoczynkowego uzależniony jest od stażu pracy i wykształcenia. W odniesieniu do pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi:

20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat

26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat

CZY LATA NAUKI MAJĄ WPŁYW NA WYMIAR URLOPU WYPOCZYNKOWEGO?

Tak lata nauki mają wpływ na wymiar urlopu wypoczynkowego i do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego, wlicza się z tytułu ukończenia:

– zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,  

– średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,

– średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat,  

– średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata,

– szkoły policealnej – 6 lat,  

– szkoły wyższej – 8 lat.

JAK UDOKUMENTOWAĆ PRZYSŁUGUJACY WYMIAR URLOPU WYPOCZYNOWEGO?

Przysługujący wymiar urlopu wypoczynkowego należy udokumentować odpisem świadectwa ukończenia szkoły oraz świadectwami pracy od poprzednich pracodawców. Na podstawie tych dokumentów aktualny pracodawca określa przysługujący wymiar urlopu wypoczynkowego.